കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭൂമധ്യരേഖ

      • നാ. ഭൂമിയുടെ ഉത്തരഭാഗവും ദക്ഷിണഭാഗവും വേര്‍തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമധ്യത്തുകൂടി പോകുന്ന സാങ്കല്‍പികരേഖ
X