കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭൂമാവ്

   • നാ. ഭൂമി
   • നാ. ശക്തി
   • നാ. ഐശ്വര്യം
   • നാ. ജീവി
   • നാ. നേരമ്പോക്ക്
   • നാ. ആധിക്യം, ബാഹുല്യം
   • നാ. പ്രഭാവം, മഹിമ, വലിപ്പം
X