കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭൂമി

   • നാ. ഇരിപ്പിടം
   • നാ. പഞ്ചഭൂതങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
   • നാ. നാക്ക്
   • നാ. വിഷയം
   • നാ. മനോഭാവം
   • നാ. സൗരയൂഥത്തില്‍പ്പെട്ട ഭൂഗോളം
   • നാ. ദേശം, രാജ്യം
   • നാ. പുരയിടം, നിലം തുടങ്ങിയവ
   • നാ. കെട്ടിടത്തിന്‍റെ നില
   • നാ. നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രം
   • നാ. ത്രികോണത്തിന്‍റെ പാദം
X