കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭൂമിജന്‍

   • നാ. നരകാസുരന്‍
   • നാ. മനുഷ്യന്‍
   • നാ. കുജന്‍
   • നാ. ഭൂപുത്രന്‍
X