കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭൂമിദേവി

      • നാ. ഭൂമിയാകുന്ന ദേവി
      • നാ. വിഷ്ണുവിന്‍റെ ഒരു ഭാര്യ
X