കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭൂമുഖം

      • നാ. ഭൂതലം (ഭൂമിയുടെ മുകള്‍വശം, ഉപരിതലം)
X