കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭ്രൂലത, -വല്ലി

   • നാ. പുരികക്കൊടി
 2. വല്ലി1

   • നാ. അയമോദകം
   • നാ. ഭൂമി
   • നാ. യുവതി
   • നാ. വള്ളി
 3. വല്ലി2

   • നാ. ഇടച്ചേരി
   • നാ. അളവ്
   • നാ. കാല്‍വിലങ്ങ്
   • നാ. വേലക്കൂലി, വൈകുന്നേരം കൂലിയായികൊടുക്കുന്ന നെല്ല്
X