കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭൗതിക

      • വി. ഭൂതസംബന്ധമ്മയ
      • വി. പഞ്ചഭൂതനിര്‍മിതമായ
      • വി. ലോകസംബന്ധിയായ
X