കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭൗതികം

   • നാ. ചേരുമരം
   • നാ. മുത്ത്
   • നാ. ഭൂതവസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം (ഫിസിക്സ്)
   • നാ. നീണ്ടകാഹളം
X