കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭൗതികപിണ്ഡം

      • നാ. ശരീരം (പഞ്ചഭൂതനിര്‍മിതമായ പിണ്ഡം)
X