കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭൗതികവാദം

      • നാ. അനാത്മവാദം, ചാര്‍വാകമതം, ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമാണ് ഉണ്മ എന്ന വാദം
X