കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭൗതികവിദ്യ

      • നാ. മന്ത്രവാദം
      • നാ. ആധ്യാത്മികശസ്ത്രങ്ങളൊഴികെയുള്ള വിജ്ഞാനം, പ്രായോഗിക ശാസ്ത്രവിദ്യ
X