കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭൗമം

   • നാ. ജലം
   • നാ. ആകാശം
   • നാ. പ്രകാശം
   • നാ. ഉവരുപ്പ്
X