കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭൗമന്‍

  "ഭൂമിയില്‍നിന്നു പുത്രനായി ജനിച്ചവന്‍"

   • പുരാണ. നരകാസുരന്‍
   • നാ. ചൊവ്വാ
   • നാ. അത്രി
X