1. മംഗലം, -ളം

   • നാ. ഭാഗ്യം
   • നാ. കാര്‍ത്തിക നക്ഷത്രം
   • നാ. മഞ്ഞള്‍
   • നാ. അനുഗ്രഹം
   • നാ. ക്ഷേമം
   • നാ. ശുഭശകുനം
   • നാ. ശുഭകര്‍മം, വിവാഹം
   • നാ. പുരാതനാചാരം
X