1. മംഗലകലശം

      • നാ. ജലം നിറച്ചു പൂജിച്ച കുടം, പൂര്‍ണകുംഭം (ഐശ്വര്യത്തിന്‍റെ പ്രതീകം), മംഗളകലശം
X