1. മംഗലകാരക

      • വി. ഐശ്വര്യമുണ്ടാക്കുന്ന, നന്മ നല്‍കുന്ന, മംഗളകാരക
X