1. മംഗലകാരി

      • വി. നന്മവരുത്തുന്ന, ശുഭപ്രദമായ, മംഗളകാരി
X