1. മംഗലഗ്രഹം

   • നാ. (ജ്യോ.) ചൊവ്വാഗ്രഹം
   • നാ. (ജ്യോ.) ജാതകനു ശ്രയസ്കരമായ സ്ഥാനത്തു നില്‍ക്കുന്ന ഗ്രഹം
 2. മംഗലഗൃഹം

   • നാ. അമ്പലം, ക്ഷേത്രം
   • നാ. ഐശ്വര്യമുള്ള ഭവനം, ഐശ്വര്യപ്രദമായ വീട്
X