1. മംഗലധ്വനി

      • നാ. ശുഭസൂചകമായ ശബ്ദം (ആര്‍പ്പ്, കുരവ, ശംഖ് തുടങ്ങിയ വാദ്യങ്ങള്‍ ഏതെങ്കിലും പോലെ), മംഗളധ്വനി
X