1. മംഗലപത്രം

      • നാ. മംഗളാശംസ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കടലാസ്സ്, മംഗളപത്രം
  2. മംഗലപാത്രം

      • നാ. അഷ്ടമംഗല്യം പോലെയുള്ള മംഗലവസ്തുക്കള്‍ വച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം, ശുഭസൂചകമായി മംഗളാവസരങ്ങളില്‍ വയ്ക്കുന്നത്
X