1. മംഗലസൂത്രം

      • നാ. മംഗല്യസൂത്രം, താലി
      • നാ. ദേവതാപ്രീതിക്കുവേണ്ടി കഴുത്തില്‍കെട്ടുന്ന ചരട്
      • നാ. മംഗളസൂത്രം
X