1. മംഗലാംഗ

      • വി. സൗന്ദര്യമുള്ള
      • വി. നല്ല ശരീരമുള്ള
X