1. മംഗലാചരണം

      • നാ. ഇഷ്ടദേവതാസ്തുതി, മംഗളാചരണം
X