1. മംഗല്യവതി

      • നാ. ഭാഗ്യമുള്ളവള്‍
      • നാ. ഭര്‍ത്താവിനോടുകൂടിയവള്‍
X