1. മംഗല1

   • വി. ശുഭമായ, ശ്രയസ്കരമായ
   • വി. ധീരമായ
 2. മംഗല2

   • നാ. പാര്‍വതി
   • നാ. ദുര്‍ഗ
   • നാ. ലക്ഷ്മി
   • നാ. ഒരു വാദ്യം
   • നാ. മഞ്ഞള്‍
   • നാ. പതിവ്രത
   • നാ. വിവാഹിത
   • നാ. കറുക
X