1. മകരധ്വജം

      • നാ. ഒരുതരം സൈന്യവ്യൂഹം
      • നാ. ഒരു ഔഷധം
X