1. മകരവ്യൂഹം

      • നാ. മകരമത്സ്യത്തിന്‍റെ ആകൃതിയിലുള്ള സൈന്യവിന്യാസം
X