1. മൂര്‍ച്ഛിക്കുക

      • ക്രി. വര്‍ധിക്കുക
      • ക്രി. ബോധംകെടുക
      • ക്രി. തീവ്രമാവുക
X