1. യം

   • നാ. യവം
   • നാ. വായു
   • നാ. വണ്ടി
   • നാ. കീര്‍ത്തി
   • നാ. സംഭോഗം
   • നാ. യജിക്കല്‍
   • നാ. യഗണം
X