1. യക്ഷം

   • നാ. യാഗം
   • നാ. പിശാച്
   • നാ. പൂജ
   • നാ. നായ്
   • നാ. മന്ത്രം
   • നാ. ഇന്ദ്രന്‍റെ കൊട്ടാരം
X