1. യക്ഷകര്‍ദമം

      • നാ. ഒരു സുഗന്ധലേപനവസ്തു, കുറിക്കൂട്ട്
X