1. യക്ഷന്‍

      • പുരാണ. കുബേരന്‍
      • പുരാണ. അമാനുഷവ്യക്തികളുടെ ഒരു വര്‍ഗം, അതില്‍പ്പെട്ട പുരുഷന്‍
      • നാ. ആകാശചാരിയായ ഒരു അദൃശ്യദേവത
X