1. യക്ഷപതി

      • നാ. യക്ഷന്മാരുടെ രാജാവ്; കുബേരന്‍
X