1. യക്ഷബാധ

      • നാ. യക്ഷന്‍റെ ബാധ, ഒരു അദൃശ്യശക്തിയാല്‍ ബാധിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ, യക്ഷഗ്രഹം
X