1. യക്ഷിണി

      • നാ. ഒരു ദുര്‍ദേവത
      • നാ. യക്ഷിവര്‍ഗത്തിലെ സ്‌ത്രീ
      • നാ. ദുര്‍ഗയുടെ ഒരു ദാസി
X