1. യക്ഷ്മി

      • വി. ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ച
      • നാ. ക്ഷയരോഗി
X