1. യക്ഷ്യ

      • വി. കര്‍മനിരതമായ
      • വി. അസ്വസ്ഥമായ
X