1. യജത്രന്‍

      • നാ. യാഗം
      • നാ. അഗ്നി
      • നാ. അഗ്നിഹോത്രന്‍
X