1. യജനം

      • നാ. യാഗമനുഷ്ഠിക്കല്‍, ആരാധിക്കല്‍, പൂജിക്കല്‍
      • നാ. യാഗസ്ഥലം
  2. യാജനം

      • നാ. യാഗംചെയ്യല്‍, യാഗം ചെയ്യിക്കല്‍
X