1. യജന്തന്‍

      • നാ. യാഗംചെയ്യുന്നവന്‍, പൂജിക്കുന്നവന്‍
X