1. യജമാന

      • വി. യാഗംചെയ്യുന്ന, പൂജിക്കുന്ന
X