1. യജിക്കുക

      • ക്രി. യാഗം നടത്തുക, പൂജിക്കുക, ആരാധിക്കുക
X