1. യജിഷ്ണു

      • വി. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്ന, യാഗം നടത്തുന്ന
X