1. യജുര്‍വിത്ത്

      • വി. യജുസ് അറിയുന്ന, യാഗവിധികള്‍ അറിയുന്ന
X