1. യജുഷ്ക്രിയ

      • നാ. യജുസ്സിനോടു ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങ്
X