1. രംഗം

   • നാ. പ്രവര്‍ത്തനസ്ഥലം
   • നാ. സദസ്സ്
   • നാ. പടക്കളം
   • നാ. തട്ട്
   • നാ. നാട്യഗൃഹം
   • നാ. നിറം, ചായം
   • നാ. അരങ്ങ്, നാടകവേദി
   • നാ. സമ്മേളനസ്ഥലം, സഭാമന്ദിരം
   • നാ. രാഗം, പ്രണയം
X