1. രംഗഭൂതി

      • നാ. ആശ്വിനിമാസത്തിലെ വെളുത്തവാവുരാത്രി
X