1. രംഗവേദി

      • നാ. അരങ്ങ്
      • നാ. ഉല്ലാസപ്രകടനത്തിനോ സമേളനത്തിനോ വേണ്ടി ഉയര്‍ത്തിക്കെട്ടിയസ്ഥലം
      • നാ. പ്രവര്‍ത്തന രംഗം
X