1. രംഗജീവന്‍

   • നാ. നടന്‍
   • നാ. ചായപ്പണിക്കാരന്‍
 2. രംഗാജീവന്‍

  "അരങ്ങുകൊണ്ട് ഉപജീവിക്കുന്നവന്‍"

   • നാ. നടന്‍
   • നാ. ചിത്രമെഴുതുന്നവന്‍, ചായവേലക്കാരന്‍
X